No articles found
No available products to show.


No available shouts


No available offers
puyasoft Profile Picture
اطلاعات و کنترل‌هایی که از حسابداری مالی نشات می‌گیرند به یک شرکت قدرت، هدایت و مدیریت مطلوب می‌دهد. نرم افزار حسابداری مالی پویا به عنوان شاهراهی برای ارتباط تمامی زیر سیستم‌ها نقشی کلیدی و اساسی ایفا می‌کند.
نرم افزار حسابداری مالی پویا با توجه به امکانات خاص تعبیه شده در برنامه گزینه‌ای مناسب برای اجراء و پیاده سازی در شرکت های گروه می‌باشد. مضاف بر آن این سیستم به دلیل ارائه گزارش‌ها مطابق با استانداردهای سازمان حسابرسی، به ایجاد محیطی آشنا برای حسابداران پرداخته است.
Fixed
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes


No available portfolio


No available services

  • About
  • اطلاعات و کنترل‌هایی که از حسابداری مالی نشات می‌گیرند به یک شرکت قدرت، هدایت و مدیریت مطلوب می‌دهد. نرم افزار حسابداری مالی پویا به عنوان شاهراهی برای ارتباط تمامی زیر سیستم‌ها نقشی کلیدی و اساسی ایفا می‌کند.
    نرم افزار حسابداری مالی پویا با توجه به امکانات خاص تعبیه شده در برنامه گزینه‌ای مناسب برای اجراء و پیاده سازی در شرکت های گروه می‌باشد. مضاف بر آن این سیستم به دلیل ارائه گزارش‌ها مطابق با استانداردهای سازمان حسابرسی، به ایجاد محیطی آشنا برای حسابداران پرداخته است.