wiczenie Na Odlego Cz. VI (25.03.2020)


Temat: The USA - czytanie ze zrozumieniem ( elementy kulturoznawcze- podrcznik str 107). Na nauce zrobilimy zad 2 i 5 str 107. W ramach pracy domowej wysuchajcie zad. Temat: Utrwalanie sownictwa zw. Temat: Ice hockey - powtrzenie sownictwa i czasownikw nieregularnych. Wyjanienie sownictwa z zielonej ramki str 97 podrcznik, zastosowanie tego sownictwa w wiczeniach. 3 str 86. Wytumaczenie swek znajdziecie w sowniczku str 90 ( podrcznik). Prosz te o danie swek ze str 92 do zeszytu i wytumaczenie ich.kartkwkapraktyce wyznawcy judaizmu i chrzecijastwa rwnie s mordowani w regionach Islamu (esej R. Ibrahima). Plastyk czsto podaje si take jako form dodatkow, pomocnicz przy leczeniu wrastajcych paznokci. Matematyka to typowy przedmiot maturalny, gdy musimy obowizkowo wyj do niego na pokadzie podstawowym, a jeli zamierzamy to moemy go przyj rwnie jako przedmiot dodatkowy i oddawa go niegdy na stanie rozszerzonym. 2. Temat: London Eye- czytanie ze zrozumieniem. W zeszycie prosz zrobi krtk notatk wyjaniajc - What is The London Eye? Dodatkowo prosz zrobi zad 2/ str 96 oraz zad 7/ 97 w zeszycie wicze.


Do domu - zad 4/ str 111 oraz zad 6 i 8/ str 111 - rwnie pisemnie do zeszytu. 2/ str 86. Prosz rwnie wypisa do zeszytu i przetumaczy swka z modej ramki w. Przeczytajcie artyku z podrcznika ze str 88. Wypiszcie z artykuu i przetumaczcie kade nowe sowa do zeszytu. Na tych podstawach bazuj i kade techniki narciarskie omwione w iloci II, wic, by je w sumie poj, konieczne jest jednak czciowe zrozumienie mechaniki narciarstwa. Wszystkie zabiegi s dozwolone. W dniu 29.04 zrobiy si zajcia online ( wszyscy wani!); temat - Meet the challenge - czytanie i pisanie o sporcie/ uzupenianie wicze. rodek do indywidualnej dziaalnoci w sezonie od 25.05. do 29.05 Temat: The Grand Canyon - czytanie ze zrozumieniem. Temat: Means of transport - sownictwo zwizane ze materiaami lokomocji i porowaniem. W dn. 20.04 zrobiy si zajcia online - temat:Television ( tekst w przepisie str 80)- uzupenianie wicze/ rzeczowniki - nouns/czasowniki - verbs/ adjectives - przymiotniki - wiczenia rozwijajce sownictwo /czytanie na gos.W dn. 11.05 zrobiy si zajcia online ( nieobecna Natalia). W dn. 15.06. zrobiy si zajcia online. W dn. 25.05 zrobiy si zajcia online ( obecni wszyscy uczniowie). W dn. 06.05 zrobiy si zajcia online ( wszyscy uczniowie obecni). W dn. 04.05. zrobiy si zajcia online ( wszyscy obecni). W dn. 18.05 odbywy si zajcia online (wszyscy ci). W dn. 10.06 zrobiy si zajcia online. Bardzo prosz przeczytajcie test z przepisu str 98 natomiast w zad 2/ str 98 wskacie te dania, jakie s prawdziwe razem z artykuem. Na nauce zrobilimy zad 3/ str 98 oraz 4 i 5 str 99 z przepisu ( ustnie i pisemnie - prosz wykona z tego noatatk do zeszytu!). W 2017 roku prawa na ksik w Polsce otrzymao prawie 200 tysicy Ukraicw (czyli 2 razy bardzo ni w 2016!) oraz niemal 11 tysicy Biaorusinw. e Ci to zdziwi, lecz slang ten zajmuje nowe znaczenie w przestrzeni publikacji naukowych, dlatego a 40% naukowcw w USA i a 70% w Polsce i na Wgrzech rekomenduje swoim studentom znajomo jzyka niemieckiego.


By prawdopodobnie zacznie Was fakt, i obecne nie jzyk polski wywar pomys na jzyk czeski. Temat- Revision - powtrzenie czasu Past Simple, bycie zda, pyta i zaprzecze w okresie przeszym, powtrzenie czasownikw nieregularnych ( wymowy) oraz pisowni liczebnikw porzdkowych. 22.04. pisalimy sprawdzian z okresu Past Simple, czasownikw nieregularnych i liczebnikw porzdkowych. Prosz o sprawdzianie 22.04. o odz. Odpowiadalimy ( ustnie) na badanie: What's your favourite mean of transport? Zrobilimy ustnie zad 2. Zadanie 3 str 111 - prosz pisemnie przygotowa do zeszytu w ramach parcy domowej. Zrobilimy ustnie i pisemnie zajcia ze str 86 i 87 z zeszytu szkole i przechowywali sownictwo z poziomu sport/ sprzt sportowy. Poszerzalimy sownictwo z dziau sport/ sprzt sportowy. Sownictwo z zielonej ramki str 89 w przepisie - do podania do zeszytu! Opracowalimy sownictwo ze str 97 nazywalimy rne rodki lokomocji, wiczylimy wymow i podawalimy przymiotniki przeciwstawne do przymiotnikw z w. Odpowiadalimy na pytania z tej ramki PHRASE BOOK w podrczniku str 88. Podawalimy przykady team sports/ extreme sports i nazwywalimy sprzt niezbdny do ich uprawiania. Temat: Sports rules - zasady niezbdne w ruchu. Temat: Co wedug mnie oznacza dobra praca.