کابل افشان


کابل افشان کابلی متشکل از هادی های مسی رشته ای به هم تابیده شده می باشد. کابل های افشان از چند سیم مسی افشان تشکیل شده اند که غلافی از PVC یا پلی اتیلن پیرامون آن ها را احاطه کرده است. به دلیل ماهیت ساخت و استفاده از رشته های باریک مسی، این کابل ها بسیار انعطاف پذیر می باشند. کابل های افشان به دو نوع مسی و آلومینیومی دسته بندی می شوند که نوع مسی دارای خواص الکتریکی بهتری می باشد. این کابل ها به راحتی خم شده و قابلیت زاویه دهی بسیار مناسبی دارند. از این رو در مسیرهای پرپیچ و خم قابل استفاده می باشند. ولتاژ نامی کابل های افشان با سطح مقطع زیر 1 میلی متر مربع برابر با 300 تا 500 ولت است. کابل های با سطح مقطع بزرگتر نیز از ولتاژ نامی 450 تا 750 ولت برخوردار می باشند.

12 Views