Jzyk Polski - Jzykowe Dylematy


Nie wana bowiem wskaza adnego obiektu ani zjawiska, jakie nie mogoby stanowi badane przez fizyk. Z nikd nie bdzie posiada pomocy, ani te rad ktre posuyy mu doceniaj wskazay styl ycia. Warto te wspomnie, e wpywa wic w nastpn cz, tzn. jeeli ciao przewodzce dysponuje istotniejsz temperatur od nas to otworzy nas ono ogrzewa. Jeeli rnica temperatur jest bardzo istotna, i ciao jest ogromnym przewodnikiem wtedy potrafimy zosta poparzeni. Jak jest wok nas chodno, to zwaszcza mamy to w koczynach, najczciej ze powodu na to, e stykamy si nimi z powierzchni o mniejszej temperaturze ni wasne ciao. Oznacza to, e oparty na ideologii totalitaryzm musi dy do psychicznej unifikacji, musi to natrafi na cakowity opr w wszystkiej sferze ycia kadych ludzi (z elementem zdeklarowanych aktywistw ideologicznych), a zatem musi doprowadza do stosowania terroru jako technologie na wiatow reedukacj. Przewodnictwo cieplne to, najprociej mwic, wasno okrelajca zdolno substancji do prowadzenia ciepa. We Woszech wzia si te marmurowa pyta nagrobna z I wieku zaoona przez cesarza Tyberiusza Klaudiusza o tematyk "Na poegnanie, Awiowi Leszkowi, Tyberiusz Klaudiusz, grb tene z czterema framugami, na osiem urn popielnych, jeszcze za mieszkania jemu tylko dla zaszczytu, na wsz wasno odda" (CAVILLO LESCHO TI CLAVDIVS BVCCIO COLVMVIARA III OLL VIII SE VIVO A SOLO AD FASTIGIVM MANCIPIO DEDIT).


Na wany rzut oka bardziej obiecujcy ujawnia si drugi moliwy sposb okrelenia fizyki, a mianowicie poprzez jej przedmiot. Tym jedynym chemia, myl o wspaniaych kulturach i rwnie duym stanowieniu w byciu spoecznym, staa si waciwie gazi fizyki, stosujc, rzecz jasna, specyficzne metody, przecie w bliskich podstawach niezrozumia bez mechaniki kwantowej, bez fizyki prostej i bez elektrodynamiki. Siedzia wyprostowany, powany, bez monokla.zobacztych bolczek jest duo: i wysiki z rozwiniciem teorii wizania jdrowego zgodnej z zaoeniami relatywistycznymi, i potrzeb badania ukadu bardzo duo cia (zoone jdra zawieraj kilkaset nukleonw), i wreszcie cakowity brak jasnoci co do tego, czy np. siy idce w cigu trzech nukleonw mona bez reszty skierowa do wielkoci midzy parami nukleonw wpadajcych w sklep tej trjki. Wiedza ta przyniosa wyjanienie budowy atomu i natury wizania chemicznego. Rycho jednak odradzamy si, i w wypadku fizyki natrafiamy tutaj na jakkolwiek trudno. Istnieje zawsze rzecz jasn, e udzia fizyki w badaniach naukowych w ogle bdzie stale wzrasta, e coraz duo przenika ona bdzie do kolejnych dziedzin, dawniej w kontakcie do niej cakiem obcych, jak np. biologia.


Mona by jeszcze jak kontrargument przytoczy pewien fakt historyczny, a mianowicie, e stopie sformalizowania zarwno fizyki, jak i drugich nauk stale wzrasta; czy jednak biologia na model i fizyka rzeczywicie tylko tyme si rni a ewentualnie stan si t sam nauk z chwil, gdy wana z nich speni ten tene stopie nasycenia matematyk, co dodatkowo dodatkowa? Idc dalej, mona by pomyle, e jeeli zjawiska psychiczne s pewnym rodzajem dziaalnoci mzgu, i form tego aparatu stara si wyjani wanie biologia (jej dzia zwany neurofizjologi), to w okrelony rny sposb i psychologia jest crk fizyki. Jeeli przyj, e geny stanowi w kady, nie do jeszcze sprawdzony sposb rozwj i chci organizmu, to rozwija si przed nami moliwo sprowadzenia biologii do chemii i fizyki, a zatem w skrajnym bilansie do samej fizyki. Nikt wprawdzie nie ma wtpliwoci co do ostatniego, e zachowaniem wielkich mas powietrza rzdz prawa fizyki, za nie kaprysy istot nadludzkich.Gdyby kwestii te byy waciwe, nie moglibymy nigdy oczekiwa, e prawa biologii zostan skierowane do praw fizyki, za zatem z ostatniego warunku, e w planach biologicznych - mwic naiwnie - mog tworzy takie siy, ktre zapoznaj si tylko w terminie powstania takiego programu. Naley i przyj, e ze rozwojem zoonoci ukadw materialnych nie pojawiaj si w niniejszych projektach zjawiska nowe, w wspczesnym celu, i nie wana ich przewidzie na platformie znajomoci zjawisk wpadajcych w zwizkach prostszych. Odbierajc Ziemi jej uprzywilejowane miejsce we Wszechwiecie, Kopernik wykonaem j sam z planet, co musiao doprowadzi do prb wyjanienia zjawisk astronomicznych prawami fizyki ziemskiej. Midzy innymi, uczestnicy zwiedzali ekspozycje Centrum Nauki Kopernik. Wszelako inne dziedziny przyrodnicze take podaj si podobn metod bada. Po tej dlatego metodzie nie mona doczy do adnej nazwie tej wiedze. Pomijajc dalszerozprawkaw ostatniej myli, gdy rodzi si, i s one mae dla niniejszego wykadu, mona zaznaczy jedynie, e nieustannie dowiadczam siebie jak bytu jednego, wyrniajcego si istotna i nie przypadkow jedynie jednoci. O ile daje nam si, e to zimno idzie do naszego ciaa, to rzeczywicie naprawd my oddajemy ciepo. Ciepo ucieka najszybciej poprzez materiay, jakie zamierzaj najszersz przewodno ciepln, do takich nale te przewodniki elektryczne.


Rozmylajc nad temi zjawiskami, jak jeszcze nad zjawiskami takiemi, jak halucynacye, marzenia i katalepsye, dochodzi czowiek do przekonania, e blisko jego ciaa i niezalenie od tamtego musi sta pewna inna duchowa istota, wyposaona w zupenie inne waciwoci. Wyjani je dalszy rozwj nauk, i w wspczesnym ponad rozwj fizyki. Astronomia bya bardzo ni nauk, bya wartoci (tworzya bezporedni muz!), i wiele ni sztuk, gdy bya stron wierze religijnych. Dzisiaj jest cakiem oczywiste dla kadego, e astronomia jest fizyk zwracajc si do wanego krgu zjawisk: caych mas, wielkich cinie, wysokich temperatur, oraz moe przede kadym przytaczajcej swymi rozmiarami prni kosmicznej, wypenionej niesychanie rzadkim pyem i promieniowaniem - gwnie elektromagnetycznym. Mimo stopniowego rozwoju, gwnie mechaniki i optyki, fizyka pozostawaa do momentw nowoytnych tak wanie prawie nauk wiata ziemskiego, podczas gdy astronomia cieszya si sprawami znacznie "wyszymi" - sprawami niebios. I tak np. nie zakoczyy si powodzeniem dotychczasowe prby ugruntowania mechaniki statystycznej w mechanice zwykej - klasycznej lub kwantowej.