Bd Przekazywaa Takie Ksiki Do Poprawy


Lud ten naturalny, napastniczy i bitny, ze prostego gniazda (ktrem byy bagniste puszcze i brzegi jezior w ziemi dzisiejszego Rajgrodu, Augustowa i Suwak, ustawione na pnoc rzeki Leki, przezwanej nastpnie ykiem), korzystajc z pasma lasw, odgraniczajcych Mazowsze od Rusi, umieszczaem si ku poudniowi po tym kursu klinem midzy Mazowszan i Ru. Bory graniczne midzy Mazowszem i Rusi, zajmujce przestrze pniejszego wojewdztwa Podlaskiego, to istnieje nieszeroki pas kraju od Biebrzy, czyli Bobry, i wpadajcego do niej eku, przesuwajcy si ku poudniowi przez Narew i Bug a ku ziemi ukowskiej, byy naturalnym szlakiem, ktrym napastnicze plemi podchodzio szybko i najedao rolnicz Maopolsk. Daniny, wybierane przez Mieszka, dane s na zajcie jego ludzi (t. Rodzon siostrzyc Polski bya ziemia nadodrzaska, zamieszkana przez lechickie plemiona: lanw, Opolanw, Dedeszanw, czyli Dziadoszanw, nad dolnym Bobrem, aBobranw nad grnym, Lachw cieszyskich na poudniu. Mowa ich stanowia drinku z dyalektw litewskich. Na zachodzie od ziemi Kujawian i czycan, od centrw rzeki Bzury, przesuway si siedliska mazowieckie na wschd a po Biebrz i lin (dopywy Narwi) a po Nurzec, wchodzcy do Bugu. Takimi oraz byli Lachowie maopolscy, zamieszkujcy krain krakowsk, sandomiersk i lubelsk, nad grn Wis, od rzeki Pilicy i Radomki, po Karpaty, San i Bug. Roku 1280 wraz z Litw napadli i zupili ziemi Lubelsk, co wic stawao si powodem wyprawy Leszka Czarnego, ktry, dopdziwszy Jadwingw i Litwinw midzy rzek Narwi i Niemnem, majc 6000 wojska konnego i pieszego, w krwawej walce wyci powodw tej wyprawy podobno prawie do nogi.


Gdy Oleg, nastpca Ruryka, w prawdziwej wyprawie na Carogrd prowadzi wszystkie plemiona podbitych Sowian, a mianowicie: Polan kijowskich, Siewierzan, Drewlan, Radymiczw, Chorwatw, Dulebw i Tywercw, plemiona te, jako wojska podwadne Rusw, wymieniay si ju Rusi. Od roku 881 pacili Krywicze da Waregom, i w roku 906 pracowali z Olegiem na Carogrd. Pitym szczepem litewskim, moe troch licznym, byli dokadnie Jadwingowie. Masaw zupenie ich poduszcza i gromadzi na usug, a jak zostali przez Polakw pobici, razem Prusowie, Jadwingowie i wasny barbarzycy utrzymali si (1084) w wiernoci dla Kazimierza Odnowiciela. W jakim razie Kromer poleca si by przyjaznym prawdy, tworzc w wieku XVI: Nazwisko Polakw wycznie od siedmi albo omi set lat do uytkowania weszo. Adam Bremeski pisze za czasw Bolesawa Chrobrego, e Pomorzanie nie dziel si od Polakw ani ubiorem, ani jzykiem. Kraina tych rolnikw bya po obu brzegach Warty, i wymagaa by, kiedy na te czasy, niepospolicie zaludnion, skoro niemal cae wsie dzisiejsze istniay ju za czasw pogastwa, bo niemal przy kadej uwaaj si lady prastarych cmentarzysk, czsto rozlegych, z szerok liczb popielnic. Polanie. Odstp midzy redni Odr i Wis - powiada Szujski - wystpuje, wedle bada historyi siedlenia si Sowian, zgodnie z znalezieniami archeologicznemi i razem z pniejsz history, ktra wskazuje tam stosunkowo najznaczniejsz ilo grodw, jako kraj niepospolicie w staroytnoci zaludniony, a zatem wczenie uspoeczniony.


Plemi Sowian, ktre si nazywa Ambaba, przebywa w botnistym kraju Mszka, ku pnocnemu zachodowi (Pomorze). Angauje si tylkownioskowa, e w owych czasach zamierzchych, kiedy pierwsze plemi rolnicze w narodzie nazwane zostao od miejsc drewnami i polakami,wypracowanieod siedzib nadmorskich pomorzanami, trzecie od rozlegych k, czyli kw, czycanami, to wtedy powsta moga analogicznie nazwa Lachw, Lechw od krainy lenej, lasowej, jeszcze miejsc nie posiadajcej, ktr pozostawalimy oni jak owcy, pasterze i rybacy. Mieczysaw I wreszcie w roku 990 dokona poczenia caego lska z Nasz, jako krain jednoplemiennych. Niemcy nazistowskie szukaymy nie wycznie do zmiany naszej zachodniej granicy, ale te chciay skierowa swoj ekspansj na wschd, i tam, odrniony z nich jedynie Polsk, by Zwizek Radziecki. Dziesitki drg, ktre mona przyj po wykonaniu studiw podyplomowych maj take nauczanie kreatywnoci i zawodowe doradztwo zawodowe dla studentw. Nad rzek Poot tworzyli ksistwo Poockie i nazywani byli Pooczanami. Bolesaw Chrobry zabra je ksitom ruskim i przyczy znowu do Nasz, jednak gdy wany ostatni pan umar, ksita Jarosaw i Mcisaw zebrali liczne woje i jeszcze wyszli na Lachy, a zawojowawszy ziemi z grodami, uprowadzili, z niej mnogich Lachw i midzy siebie ich rozdzieliwszy, Jarosaw osadzi swoich nad rzek Rosi. Co do przestrzeni, zajmowanej wanie przez Kaszubw, to w wspczesnym ich poemacie znajdujemy objanienie, e obecnie s midzy rzek Brd a morzem Gdaskiem.FISZKI rozdzia 4 Dom - Focus 2 po przejrzeniu tabeli sownictwa proponujemy rozpocz z prostego powtrzenia swek przez zabaw w odwracane karteczki z treci. polanami, czyli polakami. Najtrafniej okreli powd tej nazwy Dugosz: Lechitowie, ci szczeglnie, ktrzy na terytoriach siedzieli, zostali przez kolejne pokrewne sobie druyny, koczujce po lasach, nazwani Polanami, t. 2) O powodzie tej marki pisa pr. Pocztek nazwy Rusi nie jest sowiaski. O pochodzeniu tej nazwy powiada kronikarz Bogufa, e bya wzi pocztek z duego i wysokiego ubrania Kaszubw, ktre potrzebowaliby podkasywa. Nestor powiada wyranie, i stanowili oni Lachami. Uczestniczyo w obecnym znaczeniu wyjani dzieciom, i ciepo soneczne zwiksza parowanie, ktre rwnie trwa w niskich temperaturach. Prosta wic analogia nakazuje wnosi, i ci leni jednoplemiecy Polan, nazwani zostali Lachami od indywidualnych lasw, co jzykowo da si rwnie uzasadni, gdy zatem da zapytany przez nas w tej liczbie p. 1244 take z Litwinami i Prusakami dziaali na usug witopekowi pomorskiemu przeciw Krzyakom. Gdzieindziej mwi Dugosz wyranie: Litwini, mudzini, Jadwingowie, chocia odmienne pozyskali nazwiska, a na morze osobnych podzielili si rodw, byli chocia jednym ludem.