رولبرینگ مخروطی


رولبرینگ های مخروطی شامل سه بخش شیار خارجی، شیار داخلی و غلتک های مخروطی هستند. همان طور که پیش از این ذکر شد رولبرینگ ها به نحوی طراحی شده اند که بتوانند فشارهایی را از بخش های محوری و شعاعی تحمل کنند.

 معمولا رینگ خارجی مورد نیاز را از ورق های کشیده شده می سازند. رولبرینگ های مخروطی شامل دو لبه کوچک و بزرگ هستند. وظیفه لبه کوچکتر ثابت نگه داشتن غلتک ها در جای خود هنگام تماس و برخورد با قفسه است. در مورد لبه بزرگتر باید گفت: غلتک ها ساختار مخروطی شکل دارند که به موجب آن بارهای محوری ایجاد می شوند و مقاومت، ایستایی و تحمل در برابر این فشار از وظایف لبه بزرگتر است.

https://karabearing.com/shop/%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF/%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%85%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%B7%DB%8C-2

16 Views